Jump tp content Jump to navigation Jump to the top of the page

 

Salming Hockey - environmental policy

 

SALMING HOCKEY strives to minimize our impact on the environment. We will continually review how we can improve our procedures to make more organic choices and prevent waste of natural resources.

 

Miljöpolicy

 

SALMING HOCKEY strävar efter att minimera påfrestningarna
på miljön i vårt dagliga arbete. Vi skall kontinuerligt se över hur
vi kan förbättra våra rutiner för att göra mer ekologiska val
och undvika att slösa med naturens resurser.

Miljömål
 • Minskad pappersförbrukning
  Som ett kontorsbaserat tjänsteföretag använder vi idag stora mängder papper. Pappersförbrukningen skall minskas med 20% fram till 2015. Pappersförbrukningen skall uppskattas baserat på underlag från inköp av kontorsmaterial.
 • Miljövänligt kontorsmaterial
  Vid inköp av förbrukningsmaterial såsom plastmappar, anteckningsböcker, pärmar och toner skall alltid miljövänliga produkter föredras. Inköp av miljöfarliga produkter skall minimeras till år 2015.
 • Minskade resor i arbete
  Vi skall så långt det är möjligt alltid använda oss av det mest miljövänliga transportmedel som står till buds vid våra resor.
 • Miljöprogram hos underleverantörer
  Fram till 2015 skall vi successivt säkra att vi endast arbetar med underleverantörer som kan uppvisa miljöpolicy och miljömedvetenhet i sitt arbete.
 • Värderingar hos personal
  Våra medarbetare skall få en ökad insikt i sin möjlighet att påverka miljön och vikten av att göra miljöriktiga val i det dagliga arbetet. Vi skall också följa hur attitydförändringar leder till förändrat beteende i arbete och vardagsliv. År 2014 skall majoriteten av medarbetarna ha kunskap om företagets miljöpolicy och miljöarbete.
Miljömål i numeriska värden:

Den årliga utvecklingen skall mätas mot nyckeltal från den miljöutredning som genomförs 2011-11.

Delmål

Minskad pappersförbrukning

Miljöfarligt kontorsmaterial

Minskade flygresor

Minskade taxiresor

Underleverantörer med miljöprogram

Årlig utveckling

-5%

-15%

-10%

- 5 %

Slutmål 2015

-20%

-60%

-40%

-20%

90 %

Ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna

Utbildning, information

Uttalad medvetenhet och beteende-förändring hos majoriteten

I år skall en övergripande miljöutredning genomföras för att bedöma om miljömålen uppnåtts och hur det framtida miljöarbetet skall bedrivas utifrån de nya förutsättningarna.

Handlingsplan och genomförande

Ansvariga inom respektive affärsområde skall samlas i ett miljöråd. Miljörådet har ansvar för att genomföra handlingsplanen och att rapportera till ledningen i det löpande arbetet med att uppnå utsatta miljömål. Miljörådet kommer att bestå av:

 • VD
 • Styrelseledamot
 • Inköpsansvarig på Salming Hockey
 1. Minskad pappersförbrukning
  Mycket av pappret går direkt till återvinning pga felaktigheter och onödiga utskrifter som sedan inte används. Genom att öka miljömedvetenheten och använda mer stabila skrivare skall vi sänka förbrukningen av klorblekt papper. Alla medarbetare med uppgifter som kräver stor pappersförbrukning skall informeras om vikten av att använda pappret sparsamt och minimera onödiga utskrifter.

 2. Miljövänligt kontorsmaterial
  I samband med inköp av kontorsmaterial skall alltid miljömärkta och återvinningsbara produkter föredras. De inköpsansvariga kommer att ha huvudansvar för att minimera inköpen av miljöfarliga produkter. En förteckning över de produkter som inte är återvinningsbara görs och mer miljövänliga alternativ skall efterfrågas hos leverantörerna.
 3. Minskade resor i arbetet
  Alla medarbetare som reser mycket i arbetet skall informeras om vikten av att premiera kollektivtrafik och tåg framför andra färdmedel. Ansvarig för beställare av resor till kundbesök mm skall alltid boka tåg i stället för flyg om möjligt. Utrustning för telefonkonferens finns och skall nyttjas i möjligaste mån.

 4. Underleverantörer med miljöprogram
  Alla leverantörer som Salming Hockey anlitar skall ombes att uppvisa dokumen-terad miljöpolicy. Redan under 2010 kommer kontrakterade leveran¬törer anmodas att formulera ett miljöprogram, eftersom vi i första hand skall välja leverantörer med miljöpolicy.

 5. Värderingar hos personal
  Intern miljöutbildning hos personalen skall genomföras med återkommande informationsmöten varje år. Vi planerar att presentera miljöpolicyn och planen för genomförande för all fast personal under 2014. Förändringarna i synen på miljöfrågor hos personalen skall mätas i den NMI-undersökning som genomförs av Salming Hockey 2 gånger per år. Svaren skall samlas in och sammanställas inför den årliga Miljörevisionen.
Miljörevision – utvärdering

De nyckeltal som upprättas i samband med Miljöutredningen granskas mot formulerad policy och uppsatta miljömål.

Miljöredovisning

Resultaten av miljörevisionen redovisas uppdelat på frågeställningar utifrån uppsatta miljömål. VD skall kommentera resultatet av årets miljöarbete och presentera handlingsplan för kommande verksamhetsår. Kommande års moment i handlingsplanen och vilka delmål som skall nås under året presenteras också i miljöredovisningen.

Utvärdering och revidering av mål och handlingsplan

Miljögruppen utvärderar det gångna årets miljöarbete i samarbete med ledningen. Utifrån underlaget bedöms om policy och miljömål skall revideras, samt vilka åtgärder som skall införas i handlingsplanen för året.

Miljöredovisning och utvärdering med förslag till reviderad handlingsplan presenteras för styrelsen i inledningen av det nya verksamhetsåret.

Kullavik 2014-05-09
Salming Hockey AB

 

Rikard Jonsson
VD

Last published: 160403 | Powered by SiteSmart